Orddelslösaren

Fyll i ordet som frågas efter samt så många alternativ till synonymer eller definitioner som ni kan komma på (max 7).